Baanreglement

I – ALGEMEEN

Artikel 1
De banen mogen uitsluitend worden bespeeld op tennisschoen en in tenniskleding of trainingspak.

Artikel 2
Niet-leden en kinderen zonder begeleiding door een lid, hebben zonder uitnodiging door of namens het bestuur geen toegang tot het park.

Artikel 3
Het is de leden zowel als niet-leden niet toegestaan honden tot het park toe te laten.

Artikel 4
Fietsen moeten in de daarvoor bestemde rekken worden geplaatst. Zij mogen niet tegen een hek of gebouw worden geplaatst.

Artikel 5
Na het verlaten van het park moeten het clubhuis, de banen en de toegangspoort worden afgesloten met de daartoe aan elk lid (onder betaling van sleutelgeld) verstrekte sleutel.

II – SPEELRECHT EN BAANRESERVERING

Artikel 6
Speelgerechtigd zijn leden van de vereniging die voor het lopende verenigings-jaar hun contributie hebben voldaan en als blijk daarvan in het bezit zijn van een geldige ledenpas. Bij verlies van deze pas kan tegen betaling van de kosten een duplicaat worden verkregen.

Artikel 7
Alvorens een baan in gebruik te nemen moet een lid zijn of haar ledenpas in het betreffende baan/tijdvak schuiven.

Artikel 8
Tot reservering van een baan voor een nog niet gereserveerd tijdvak van 30 minuten zijn slechts die leden gerechtigd, die vanaf het moment van reservering tot het moment van spelen op het park aanwezig zijn, maar niet reeds van een baan gebruik maken. Reservering heeft plaats op een in artikel 7 omschreven manier.

Artikel 9
Bij volledige bezetting van de banen kunnen nieuwkomers dubbels vormen met enkelspelers. Dit kan desgewenst ook gedurende het lopende tijdvak, zodat nieuwkomers een dubbel kunnen vormen met enkelspelers die al een baan bezet hebben.

Artikel 10
Bij het wisselen van spelers op een baan, of bij het aanvullen tot dubbelspel als bedoeld in artikel 9, mogen de op de betreffende baan aanwezige spelers de lopende game uitspelen. De speelbeurt moet buiten de banen worden afgewacht.

Artikel 11
Vanaf 18.00 uur hebben senioren en scholieren van het voortgezet onderwijs voorrang bij het baangebruik. Uitzondering op deze regel is mogelijk bij het na genoemd tijdstip vrij zijn van een baan of als juniorleden samen spelen met senioren.

III – BAANONDERHOUD

Artikel 12
Voor het verlaten van de baan zijn de spelers verplicht om in eigen tijd:
a. de baan te slepen en het oppervlak te egaliseren;
b. waar nodig de lijnen te vegen;
c. verpakkingsmaterialen (balblikdeksels, drinkgerei of etenswaren) en ander afval te verzamelen en af te voeren.

IV – INTRODUCTIE NIET-LEDEN

Artikel 13
Introducés beschikken niet eerder over speelrecht dan nadat hun naam en woonplaats zijn ingeschreven in het introductieschrift achter de bar en de verplichte bijdrage van €5,- per persoon per keer (met een maximum van 2 keer) is voldaan.

Artikel 14
Diegene die een introducé meeneemt is verplicht zijn/haar gast te wijzen op de inhoud van dit reglement. Het introducerend lid blijft zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de gast tijdens het verblijf op het park.

Artikel 15
Indien dezelfde introducé meer dan 2 keer gebruik van de banen wenst te maken wordt lidmaatschap verondersteld en zal (voor het resterende deel van het seizoen) lidmaatschapgeld in rekening worden gebracht.